Gândul săptămânii

9-15 martie 2020
O greșeală a zilei de ieri devine o lecție a Citește mai departe ...

Noutati

 • 1

Căutare

Acasă Arhivă Noutăţi Concurs pentru post vacant de îngrijitor curățenie colegiul naţional „Emil Racoviță” Iași

Concurs pentru post vacant de îngrijitor curățenie colegiul naţional „Emil Racoviță” Iași

 • Angajator: Colegiul Naţional „Emil Racoviță” Iași
 • Tip angajator: Instituție locală
 • Categoria postului: Funcție contractuală
 • Județ: Iași
 • Tipul postului: Permanent
 • Nivelul postului: Funcție de execuție

 

Colegiul Naţional „Emil Racoviță” Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, cu posibilitatea prelungirii, a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor curăţenie din cadrul colegiului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/generale;
 • disponibilitate la program flexibil;
 • vechime in specialitate/domeniu: minim 5 ani;
 • vechime în muncă: minim 5 ani;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iunie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 08 iunie 2018, ora 12.00: proba interviu;
 • 08 iunie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea contestațiilor;
 • 11 iunie 2018, ora 14.00: rezultate contestații.

Dosarele vor fi depuse la secretariatul unității.

În urma analizei dosarelor, vor fi selectați candidații care îndeplinesc

condițiile  specifice în vederea ocupării postului de îngrijitor, iar rezultatele vor fi comunicate până la data de 04 iunie 2018 ora 15.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului Naţional „Emil Racoviță Iași sau la telefon 0232 234272, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact: Secretar șef ec. Laura Ioniță

Adresa oficială: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza