Anunț pentru concurs ocupare post vacant de secretar șef

31 mai 2017, ora 1100Rezultate finale


26 mai 2017 - Rezultate interviu


24 mai 2017, ora 1200Rezultate proba practică


22 mai 2017, ora 1300Rezultate proba scrisă


17 mai 2017, ora 1200 - Rezultate selecție dosare


Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași organizează la sediul său din Aleea Nicolina nr. 4 Iași, concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar-șef - personal didactic-auxiliar, cu normă întreagă,  pe perioadă nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 22 mai 2017-31 mai 2017, conform calendarului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)  are capacitate deplină de exercițiu;

e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare, cu una din specializările Drept, Administrație Publică, Economic, Management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 9 ani;
 • cunoștințe comunicare relații cu publicul;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • cunoștințe avansate utilizare PC (Word, Excel, baze de date, navigare internet).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 aprilie 2017 – 12 mai 2017, ora 12:00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 mai 2017, ora 09:00 - proba scrisă;
 • 24 mai 2017, ora 09:00 – proba practică;
 • 26 mai 2017, ora 09:00 - proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea 53/2003 - Codul Muncii - actualizat
 2. Legea 1/2011 - Legea Educației Naționale;
 3. LEGEA 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare - ANEXA Nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ"(M0877/2010);
 4. OUG 57/2015(M.M.923/2015); OUG 20/2016(M,0. 434/2016); HG 582/2016 (MO 641/2016); HG 38/2017 (MO 90/31.01.2017); OUG 17/2017; Legea 250/2016.
 5. HG 500/2011 - Registrul General de Evidență al Salariaților
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 7. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale (M.0.71/1996) cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.263/2010 - legea pensiilor
 9. Hotararea nr.286/2011 - regulament de org concurs
 10. Hotararea 250/1992 - privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică
 11. ORDIN nr 5559/2011 - calcul concedii de odihna
 12. Ordin 5739 - Metodologia-cadru mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018
 13. Ordin 5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor din învăţământul de stat;
 14. Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin Ord. nr.3844/2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.0.411/31.05.2016

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la cu sediul Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Aleea Nicolina nr. 4, judeţul Iași, tel. 0232234272.

Nivelul postului: Funcții de conducere – funcții de execuție

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 aprilie 2017 – 12 mai 2017, ora 12:00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 mai 2017, ora 12:00 – afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse;
 • 18 mai 2017, ora 9:00-12:00 – depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor;
 • 19 mai 2017, ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse;
 • 22 mai 2017, ora 09:00 - proba scrisă;
 • 22 mai 2017, ora 12:00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 22 mai 2017, ora 12:30-15:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 • 23 mai 2017, ora 15:00 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;
 • 24 mai 2017, ora 09:00 – proba practică;
 • 24 mai 2017, ora 12:00 – afișarea rezultatelor după proba practică;
 • 24 mai 2017, ora 12:30-15:00 – depunerea contestațiilor la proba practică;
 • 25 mai 2017, ora 12:00 – afișarea rezultatelor după contestațiile depuse la proba practică;
 • 26 mai 2017, ora 09:00 - proba interviu.
 • 26 mai 2017, ora 11:00 – afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului;
 • 29 mai 2017, ora 9:00-12:00 – depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului;
 • 29 mai 2017, ora 15:00 – afișarea rezultatelor după contestațiile probei de interviu;
 • 31 mai 2017, ora 11:00 – afișarea rezultatelor finale.